Velotūrisma maršruta brošūru izveide, tulkošana un izdošana

15.08.2013 - 15:29
Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta kārtībā organizēts iepirkums "Velotūrisma maršruta brošūru izveide, tulkošana un izdošana", iepirkuma identifikācijas numurs KTA /2013/3/CB59.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - 2013.gada 26.augustam, plkst. 17:00.

Jautājumi par iepirkumu:
1. Esam konstatējuši, ka tehniskās specifikācijas 1. daļā ir norādīts apjoms 96 lpp., savukārt 3. daļā 96 lapas. Lūdzam skaidrot plānotā iespieddarba apjomu.
2. 3. daļas 2. tirāžas variantā tirāžas summa pa valodām nesakrīt ar 20 000, kas norādīts kā 2. varianta kopējā tirāža. Kāda ir pareizā tirāža un sadalījums pa valodām?

Atbilde:
1. Skaidrojam, ka izdevumam plānotas 96 lpp t.sk. vāki.  3.daļā tehniskajā specifikācijā kļūdaini norādīts Lapu skaits - 96. Pareizi jābūt lappušu skaits  - 96 t.sk. vāki.
2. Precizējam, ka 3.daļas 2.tirāžas variantā ar kopējo tirāžu 20 000 sadalījums pa valodām ir sekojošs:
Skaits pa valodām 2.variants. Kopējā tirāža 20 000 eksemplāri latviešu valodā - 10 000 eks. - ar laminēšanu
angļu valodā - 6 000 eks. - bez laminēšanas
krievu valodā - 2 000 eks. - bez laminēšanas
vācu valodā - 2 000 eks. - bez laminēšanas

Jautājums: 1.Finanšu piedāvājumā 2.daļai ir pielaista kļūda, 2 un 3 ailē cenas pieprasījums abos gadījumos ir uz angļu valodu, bet viena no tiem jābūt uz vācu valodu.

Atbilde: finanšu piedāvājumā 2.daļai 3.ailē jābūt - vācu valoda.

Iepirkuma līgums iepirkumā atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta nosacījumiem "Velomaršrutu brošūru izveide, tulkošana un izdošana",2.daļa  INTERREG IVA programmas projekta "Central Baltic Cycling" CB 59 ietvaros, iepirkuma identifikācijas Nr. KTA 2013/3/CB59, noslēgts ar pretendentu SIA "Linearis", vienotais reģistrācijas numurs 41203019463, juridiskā adrese Kr.Barona iela 59/61, Rīga, LV-1001,

Pretendenta piedāvātā līgumcena LVL 765.00 (septiņi simti sešdesmit pieci lati, 00 santīmi).


Iepirkuma līgums iepirkumā atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta nosacījumiem "Velomaršrutu brošūru izveide, tulkošana un izdošana", 1.daļa INTERREG IVA programmas projekta "Central Baltic Cycling" CB 59 ietvaros, iepirkuma identifikācijas Nr. KTA 2013/3/CB59, noslēgts ar pretendentu SIA "Karšu izdevniecība "Jāņa sēta"", vienotais reģistrācijas numurs 40003426448, juridiskā adrese Stabu iela 119, Rīga, LV-1009,

Pretendenta piedāvātā līgumcena  LVL 11170.00 (vienpadsmit tūkstoši viens simts septiņdesmit lati, 00 santīmi).
Iepirkuma līgums iepirkumā atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta nosacījumiem "Velomaršrutu brošūru izveide, tulkošana un izdošana", 3.daļa INTERREG IVA programmas projekta "Central Baltic Cycling" CB 59 ietvaros, iepirkuma identifikācijas Nr. KTA 2013/3/CB59, noslēgts ar pretendentu SIA "Karšu izdevniecība "Jāņa sēta"", vienotais reģistrācijas numurs 40003426448, juridiskā adrese Stabu iela 119, Rīga, LV-1009,

Pretendenta piedāvātā līgumcena  LVL 16600.00 (sešpadsmit tūkstoši seši simti  lati, 00 santīmi).