Norāžu ceļa zīmju izgtavošana un uzstādīšama 16 velomaršrutu marķēšanai Kurzemē

24.09.2013 - 05:46
Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta kārtībā organizēts iepirkums "Velo maršrutu tīkla attīstība un pilnveidošana Centrālā Baltijas jūras reģionā", iepirkuma identifikācijas numurs KTA /2013/4/CB59.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - 2013.gada 1.oktobrim, plkst. 14:00.

Iepirkuma līgums iepirkumā atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta nosacījumiem "Norāžu ceļa zīmju izgatavošana un uzstādīšana 16 velomaršrutu marķēšanai Kurzemē", INTERREG IVA programmas projekta "Central Baltic Cycling" CB 59 ietvaros, iepirkuma identifikācijas Nr. KTA 2013/4/CB59, noslēgts ar pretendentu SIA "SIGNUM", vienotais reģistrācijas numurs 40003175968, juridiskā adrese Lietuvas šoseja 2E, Jelgava, LV-3001,

Pretendenta piedāvātā līgumcena LVL 15331.00 (piecpadsmit tūkstoši trīs simti trīsdesmit viens lats, 00 santīmi).